Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Drukuj

Numer wpisu do rejestru: 2

KSIĘGA REJESTROWA INSTYTUCJI KULTURY

Dział I - Oznaczenie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianPełna i skrócona nazwa instytucji kulturyPrzedmiot działalności instytucji kulturySiedziba i adres instytucji kulturyOznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kulturyNazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kulturyCyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12009-12-07Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie SCKiW 1.z zakresu działania domów kultury: 1)prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury w szczególności poprzez: - organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży, - organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów i projekcji, - prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań, - organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, - prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych, - promocja kultury Gminy Sława i lokalnych twórców kultury, - tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury, - edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, - sprawowanie opieki nad zabytkami, - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego, - rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, - upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej. 2. z zakresu promocji Gminy: 1)promocja turystyczna Gminy Sława poprzez gromadzenie informacji i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz, udział w wystawach i targach turystycznych, 2)prowadzenie Biura Informacji Turystycznej, którego celem jest: - promocja walorów turystycznych, naturalnych, kulturowych i potencjału rozwojowego Gminy Sława, - informacja turystyczna prowadzona dla potrzeb turystów przebywających na terenie Gminy Sława, 3)stała współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań promocyjnych. 3. z zakresu działania sal wiejskich: 1)sprawowanie zarządu nad mieniem świetlic i lokali świetlicowych, 2)inicjowanie lokalnych działań grup środowiskowych do działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej, 3)współdziałanie z radami sołeckimi w zakresie poprawy warunków funkcjonowania placówek świetlicowych. 4.z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku: 1)gospodarowanie i administrowanie terenem, urządzeniami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Centrum, 2)świadczenie usług turystyczno-wypoczynkowych i rekreacyjnych, kąpieliska i plaży miejskiej w tym wypożyczanie sprzętu pływającego, 3)wynajem miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych, 4)organizowanie imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych, 5)działanie na rzecz podwyższania jakości istniejących walorów turystycznych i poprawy świadczonych usług turystycznych, 6)współpraca z Urzędem Miejskim w przygotowywaniu oferta inwestycyjno-turystycznych i informacji turystycznej, 7)współdziałanie z instytucjami upowszechniania kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, różnego rodzaju organizacjami młodzieżowymi, społecznymi w realizacji zadań turystycznych, rekreacyjnych i sportowych, 8)organizowanie i czynny udział w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych, 9)zapewnienie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, 10)właściwa współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi gastronomiczne, handlowe, rekreacyjne i sportowe oraz pozyskiwanie nowych podmiotów, 11)wydawanie i rozpowszechnianie publikacji z zakresu turystyki i promocji Gminy. 5.z zakresu pozostałych zadań własnych Gminy: 1)administrowanie i prowadzenie stołówki i innych form działalności gastronomicznej, 2)dowóz dzieci do szkół i inne formy transportu. ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 67-410 SławaRada Miejska w Sławie Uchwała Nr XLII/290/09 z dnia 29 października 2009r.-971316381-Agnieszka Maruszewska-Żołopińska

Dział II - Organizacja instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru statutuImię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kulturyImiona i nazwiska pełnomocników instytucji kultury uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnieńNazwa oraz siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznejUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12009-12-07-Piotr Kokorniak-- - Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
22015-01-20-p.o Monika Waszkiewicz--Zarządzenie nr 0050.14.2014 Burmistrza Sławy z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków dyrektora.Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
32015-03-12-Sebastian Sylwester Ciemnoczołowski--Zarządzenie nr 0050.26.2015 Burmistrza Sławy z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powołania Dyrektora Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
42015-07-01-p.o. Monika Pełka--Zarządzenie nr 0050.67.2015 Burmistrza Sławy z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pełnienia obowiązków dyrektora.Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
52015-08-01-Małgorzata Sobczak--Zarządzenie nr 0050.77.2015 Burmistrza Sławy z dnia 20 lipca 2015r. w sprawie powołania Dyrektora Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
62017-10-24-Z-ca Burmistrza Sławy - Krzysztof Gruszewski--Zarządzenie nr 0050.336.2017 Burmistrza Sławy z dnia 06 października 2017r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Sławy prowadzenia niektórych spraw Gminy Sława.Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
72018-01-09-Tomasz Krzymiński--Zarządzenie nr 0050.370.2017 Burmistrza Sławy z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie powołania Dyrektora Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.Agnieszka Maruszewska-Żołopińska

Dział III - Mienie instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowegoInformacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymiUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu
12010-03-06wpł.06.03.2010 podpisał P.Kokorniak sporz. K.Widera --Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
22011-03-10wpł.10.03.2011 podpisał P.Kokorniak sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
32012-02-29wpł.29.02.2012r. podpisał P.Kokorniak sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
42013-02-28wpł.28.02.2013 podpisał P.Kokorniak sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
52014-02-28wpł.28.02.2014 podpisał P.Kokorniak sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
62015-05-26wpł.25.02.2015r. podpisał S.Ciemnoczołowski sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
72016-03-08wpł.29.02.2016r. podpisała M. Sobczak sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
82019-03-25wpł.28.02.2019r. podpisał T.Krzymiński sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
92020-03-15wpł.28.02.2020r. podpisał T.Krzymiński sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
102023-02-21wpł.21.02.2023r. podpisał T.Krzymiński sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska
112024-02-25wpł.25.02.2024r. podpisał T.Krzymiński sporz. M.Waszkiewicz--Agnieszka Maruszewska-Żołopińska

Dział IV - Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury:

Numer kolejny wpisuData wpisu, daty kolejnych zmianInformacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kulturyImię i nazwisko likwidatoraUwagiImię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonującego wpisu

Brak wpisu.

Rejestr Instytucji Kultury
Gmina Sława